Innleiing

Dette kjøpet vert regulert av dei her skrivne standard salsvilkår for forbrukerkjøp av varer over internett. Forbrukarkjøp over internett vert regulert hovudsakleg av avtalelova, forbrukarkjøpslova, markedsføringslova, angrerettlova og ehandelslova, og desse lovene gjev forbrukaren ufråvikelege rettar. Lovane er tilgjengelieg på www.lovdata.no. Vilkåra i denne avtalen skal ikkje forståas som nokon avgrensning i dei lovbestemde rettane, men stiller opp partane sine viktigaste rettar og plikter for handelen.

Salsvilkåra er utarbeida og tilrådde av Forbrukertilsynet. For ei betre forståing av desse salsvilkåra, sjå Forbrukertilsynet sin veiledar her. 

1. Avtalen

Avtalen består av desse salsvilkåra, opplysningar gitt i bestillingsløysninga og eventuelt særskild avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningane, går det som særskild er avtalt mellom partane føre, så lenge det ikkje strider mot ufråvikelig lovgjevning

Avtalen vil i tillegg verta utfylt av relevante lovbestemmelsar som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivande og forbrukarar.

2. Partane

Seljar er DRØSEN KAFFIBAR AS, Torggata 2, 4365 NÆRBØ, terje@drosekaffi.no, tlf. 990 46 893‬, orgnr. 925 758 957, og vert rekna i det følgande som  seljar/seljaren.

Kjøpar er den forbrukaren som føretek bestillinga, og vert rekna i det følgande som  kjøpar/kjøperen.

3. Pris

Den oppgitte prisen for vara og tenestene er den totale prisen kjøpar skal betala. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligare kostnader som seljar før kjøpet ikkje har informert om, skal kjøpar ikke bera.

4. Avtaleinngåing

Avtalen er bindande for begge partar når kjøparen har sendt si bestilling til seljaren.

Avtalen er likevel ikkje bindande hvis det har førekome skrive- eller tastefeil i tilbudet frå seljaren i bestillingsløysinga i nettbutikken eller i kjøparen si bestilling, og den andre part innsåg eller burde ha innsett at det fanst ein slik feil.

5. Betalinga

Seljaren kan kreve betaling for vara frå det tidspunktet den vert sendt frå seljaren til kjøparen.

Dersom kjøparen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan seljaren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet vert belasta same dag som vara vert sendt.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøparen utferdiga ved sending av vara. Betalingsfristen framgår av fakturaen og er på minimum 14 dagar frå mottak.

Kjøparar under 18 år kan ikkje betale med etterfølgande faktura.

6. Levering

Levering er skjedd når kjøparen, eller hans representant, har overteke vara.

Hvis ikkje leveringstidspunktet framgår av bestillingsløysinga, skal seljaren levere vara til kjøpar uten unødig opphald og seinast 30 dagar etter bestillinga frå kunden. Vara skal leveras hos kjøparen med mindre anna er særskilt avtalt mellom partane.

7. Risikoen for vara

Risikoen for vara går over på kjøpar når han, eller hans representant, har fått varea levert i tråd med punkt 6.

8. Angrerett

Med mindre avtalen er unnteken frå angrerett, kan kjøparen angre kjøpet av vara i samsvar med angrerettloven.

Kjøparen må gi seljar melding om bruk av angreretten innen 14 dagar frå fristen starter. I fristen vert alle kalenderdager inkluderte. Dersom fristen ender på en laurdag, heilagdag eller høgtidsdag vert fristen forlenga til næraste virkedag.

Ein anser angrefristen som overhaldt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøpar har bevisbyrden for at angreretten er vorte gjort gjeldande, og meldinga bør derfor skje skriftleg (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen starter:

  • Ved kjøp av enkeltståande varer vil angrefristen starte frå dagen etter vara(ne) er mottekne.
  • Vert det selt eit abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, starter fristen frå dagen etter første sending er motteken.
  • Består kjøpet av fleire leveransar, vil angrefristen starte frå dagen etter siste leveranse er motteken.

Angrefristen vert utvida til 12 månadar etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom seljar ikkje før avtaleinngåinga opplyser om at det føreligg angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarande gjeld ved manglande opplysning om vilkår, tidsfristar og framgangsmåte for å nytte angreretten. Sørger den næringsdrivande for å gi opplysningane i løpet av desse 12 månadane, utløper angrefristen likevel 14 dagar etter den dagen kjøparen mottok opplysningane.

Ved bruk av angreretten må vara leveras tilbake til seljaren uten unødig opphald og seinast 14 dagar frå melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøpar dekker dei direkte kostnadene ved å returnere vara, med mindre anna er avtalt eller seljar har unnlatt å opplyse om at kjøpar skal dekke returkostnadene. Seljaren kan ikkje fastsette gebyr for kjøparen si bruk av angreretten.

Sejaeren er forplikta til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøparen uten unødig opphald, og seinest 14 dagar frå seljaren fekk melding om kjøparen si avgjerd om å nytte angreretten. Seljar har rett til å halde tilbake betalinga til han har motteke varene frå kjøparen, eller til kjøpar har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt  tilbake.

9. Forsinking og manglande levering - kjøparane sine rettar og frist for å melde krav

Dersom seljaren ikkje leverer vara eller leverer den for seint i samsvar med avtalen mellom partane, og dette ikkje skuldas kjøparen eller forhold på kjøparen si side, kan kjøparen i samsvar med reglane i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstenda halde kjøpesummen tilbake, kreve oppfylling, heve avtalen og/eller kreve erstatning frå seljaren.

Ved krav om misleghaldsfullmakt bør meldinga av bevishensyn vera skriftleg (for eksempel e-post).

Oppfylling

Kjøpar kan fasthalde kjøpet og kreve oppfylling frå selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

10. Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske  utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18  år.

12. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

13. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

14. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

15. Abonnement

Abonnement belastes ca den 10. kvar måned. Det er ingen bindingstid. Betaling vil skje gjennom vipps. Avtalen løper frem til kjøperen sier opp avtalen, enten gjennom e-post eller gjennom vipps.

DRØSEN KAFFIBAR AS  - 925 758 957
menu-circlecross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram